Zastavěná území
Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Park Ostrov v centru Semil je pro místní oblíbeným místem pro odpočinek i procházky. Náhon, který ho z jedné strany ohraničuje, byl však donedávna ostudou parku. Lidé procházeli kolem zaneseného a zapáchajícího koryta zarůstajícího náletovou vegetací. Opěrné zdi se rozpadaly, což zvyšovalo riziko povodní. Nedařilo se tam dobře ani živočichům, kteří naráželi na příliš mnoho bariér.

Náhonu, parku i přírodě pomohla revitalizace. Voda dostala prostor, aby se koryto mohlo vypořádat se suchem i velkou vodou. Náhon a jeho břehy se staly součástí parku. Děti i dospělí se zde mohou seznámit se životem ve vodě a v okolí vody. U vody a s vodou si děti mohou také bezpečně hrát. Zpět je rak říční, místní doufají i v návrat mihule potoční.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Revitalizace náhonu významně zvýšila úroveň protipovodňové ochrany. Díky pestré morfologii a tůním náhon zároveň zadržuje vodu v městské krajině a umožňuje lidem přístup k vodě v horkých dnech. Park Ostrov jako celek eliminuje efekt tepelného ostrova města. Díky revitalizovanému vodnímu toku je zdejší mikroklima ještě příjemnější. Úpravy navíc podpořily biodiverzitu lokality.
 
Jak to funguje
Jde o chráněné území, které je součástí lokalit Natura 2000. Tomu se musela přizpůsobit i revitalizace náhonu, rozložit se musela do dvou let.

Na obou březích byl prověřen stav 380 stromů, k zemi jich musela jít zhruba čtvrtina. Většinou šlo o náletové dřeviny menšího vzrůstu a keře, kvůli špatnému stavu bylo ale potřeba vykácet i některé vzrostlé stromy. Vysazeny zde byly mokřadní a břehové rostliny. Nově vysazených stromů je jen tolik, aby byl prostor prostupnější a vzdušnější. Pařezy ponechané na hranách břehů mohou sloužit jako úkryt pro ryby. Na stromech jsou nové budky pro drobné ptáky.

Terén náhonu je nově vymodelovaný. Dříve úzké zabahněné koryto se rozšířilo a má pozvolnější profil. V rámci možností omezeného prostoru je i mírně zmeandrované. Sedimenty, kterými byl tok zanesený, se vytěžily a odvezly na zemědělský půdní fond. Díky modelaci vzniklo 7 bočních tůní. Příčný objekt v korytě chránící inženýrské sítě, který tvořil překážku pro migraci živočichů, ale nebylo možné jej přesunout, je po úpravě prostupnější. Staré nábřežní zdi posloužily po rozdrcení pro zpevnění břehů a zvýšeného koryta, kde teče voda pouze při zvýšených průtocích, takzvané bermy. K vodě je nyní příjemný a bezpečný přístup, který hojně využívají školy a školky.
 
Původní stav
Koryto náhonu kolem parku Ostrov bylo v délce téměř půl kilometru dlouhodobě neudržované. Jeho velká část byla zanesena zapáchajícími sedimenty, místy bylo zazemněné a zarůstalo náletovou vegetací. V technicky upravené části náhonu byly rozpadající se opěrné zdi. Příčný stupeň v náhonu, kudy jsou vedeny potřebné sítě, navíc tvořil migrační bariéru v biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Všechny zmíněné problémy také ovlivnily odtokové problémy a zvyšovaly povodňové riziko.
 
Údržba
Projekt je krátce po dokončení. Náklady na údržbu se předpokládají ve výši do 20 tisíc korun ročně. Půjde především o udržování průtočnosti a čištění.
 
Proč to není jinak
Příčný objekt v korytě, který slouží jako ochrana sítí, by bylo možné i přeložit. Taková přeložka by však byla příliš nákladná a nebyla by uznatelným nákladem pro dotační program. Objekt chráničky tak byl pouze upraven, aby byl prostupnější.

Plánovanou štěrkovou lavici v rozvolněné části náhonu zhotovitelská firma změnila na železobetonovou. Přestože přírodnější řešení by bylo z hlediska toku vhodnější, bylo by již moc nákladně lavici upravit. Lavice je však hojně využívaná dětmi při hrách i v této variantě.
 
Největší výzvy a překážky
Nebylo snadné zkombinovat všechna opatření tak, aby byl výsledek přijat obyvateli města, a zároveň aby byl co nejbližší přírodnímu stavu toku. To vše při poměrně vysokých nákladech, které veřejnost často vnímá negativně.

Komplikace přinášelo hledání shody mezi zhotovitelem a autory projektu. Bylo zřejmé, že zhotovitel projekt vidí více technicky bez projevení potřebného citu pro přírodě blízké způsoby řešení.

Komplikované bylo i splnění všech požadavků orgánů ochrany přírody spojené se zvláště chráněnými druhy.
 
Zkušenosti z provozu
Nečekaný problém je s chováním lidí, kteří do horních partií náhonu stále hází zbytky bioodpadu a občas i nějaký další odpad. V revitalizované části náhonu s tím pak jsou potíže.

Pozitivní je hojné využití školami a školkami v létě. Chodí se sem koupat, hrát si se síťkami na ryby nebo pouštět lodičky. Učí se tak hrát si v přírodním prostředí a sžívat se s přírodou.
 
Kolik to stálo
Náklady projektu byly 16 milionů korun.
11 milionů korun získalo město z Operačního programu Životní prostředí. Zbylé prostředky pocházely z rozpočtu města.

Vzhledem k charakteru projektu nelze hodnotit návratnost.
Při pravidelné údržbě lze počítat se životností mnoho desítek let.
Projekt má protipovodňový efekt zároveň generuje potřebu nákladů na údržbu. Bilance by teoreticky mohla být vyvážená.

Revitalizace vodních prvků Městská zeleň Protipovodňové opatření Povodně a přívalové srážky 

Lokalita:
Semily, park Ostrov, okres Semily
Realizace:
2019 – 2020
Autor:
ENVICONS s.r.o.
Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.
Investor:
Město Semily
Kontakt:
Lukáš Řádek
lukas.radekhaha.@envicons.cz
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.