Zastavěná území
Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech

Okolí Rakovského potoka v Rokycanech ještě nedávno rozhodně nelákalo k procházkám. Území bylo neprostupné a nevábné, byly zde černé skládky, nelegální ohniště a místa obývaná bezdomovci. Koryto potoka bylo regulované a bez života. Místní radnice se ale charakter území rozhodla změnit. Koryto dostalo novou podobu. Nově by svojí členitostí mělo vyhovovat chráněným rakům kamenáčům, kteří se v lokalitě vyskytují. Okolní území město vyčistilo a zprůchodnilo. Díky novým cestám a mobiliáři i nové výsadbě se nyní území těší zájmu místních i návštěvníků Rokycan. Projekt navazuje na starší etapy tvorby povodňového parku níže po toku Rakovského potoka.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření vhodného biotopu pro raka kamenáče, který patří ke kriticky ohroženým druhům a v lokalitě se hojně nachází. Potoční nivu a její okolí také město chtělo upravit do podoby rekreačního území.
 
Jak to funguje
Revitalizace drobného vodního toku Rakovský potok v Rokycanech navazuje na předchozí úpravy povodňového Parku u Rakováčku. Původní regulované koryto z betonových tvárnic je nahrazené korytem kamenitým, které nabízí dobrý přístup k potoku a co největší úkrytovou kapacitu pro chráněného raka kamenáče. Levý břeh opevňuje zához z menších kamenů, pravý břeh rovnanina z větších kamenů. Dno je kamenité, aby mělo co největší úkrytovou kapacitu pro raka kamenáče.

Pro raka kamenáče bylo nejvhodnější ponechat povrchy koryta bez urovnání jako nepravidelné a co možná nejvíc členité, s vyčnívajícími balvany. Výjimkou je dno v okolí nově navržené lávky, kde bylo potřeba návrhy podřídit potřebě průtočnosti koryta. V podélném profilu se nyní střídají proudné a méně proudné úseky, více či méně meandrující zpomalované kamenivem. A to právě proto, že rak kamenáč upřednostňuje pomalu tekoucí vodu. Vedle tvorby vhodného biotopu se tím umožnilo také vsakování vody do půdy.

Nad kaminovou částí koryta město zrevitalizovalo lužní část toku. Voda se zde může rozlévat do nivy, ale přesto prostor nabízí průchod pro návštěvníky. Délka revitalizovaného toku je 417 metrů.

Součástí projektu bylo i nové architektonické pojetí cest, mobiliáře a okolí potoka, aby se prostor stal co nejpříjemnějším místem pro trávení volného času obyvatel města Rokycan.
 
Původní stav
Spodní (severní) část potoka byla regulovaná. Koryto bylo na svazích i na dně opevněno betonovými tvárnicemi se zámky na vrstvě štěrkopísku. Pravý břeh byl vysoký čtyři až pět metrů, levý břeh metr až jeden a půl metru. Přibližně pět metrů od koryta se nachází silnice II/183.

Horní (jižní) úsek měl přírodě bližší charakter. Byl souvisle neregulovaný, ale i zde byly místy betonové prvky, žlabovky a další objekty.
 
Údržba
Hrubý odhad nákladů na provoz činí ročně minimálně 170 tisíc korun. Půjde o svoz odpadků, seč trávy, údržbu mobiliáře, udržování štěpkové cesty i péči o nově vysazené stromy.
 
Proč to není jinak
Pro projekt byla vydaná správní rozhodnutí už z let 2012 a 2013, další varianty proto v době realizace nepřicházely v úvahu. Na vzniku dokumentace se podílela i Asociace ochrany přírody a krajiny, kde se projektu ujal biolog a specialista na raky David Fischer.
 
Největší výzvy a překážky
Limitujícím faktorem bylo dispoziční řešení. Jednalo se o revitalizaci vodního toku bez možnost změny trasy. Bylo proto nutné vypořádat se se stísněnými poměry.
 
Zkušenosti z provozu
Projekt byl dokončen v říjnu roku 2020. Na zkušenosti a zhodnocení je tedy nutné ještě počkat.
 
Kolik to stálo
Náklady na stavbu včetně dozorů dosáhly bezmála 16 milionů korun. Aby mohla být realizace provedena, část financí musela být použita na odkup pozemků od Lesů ČR.

Město Rokycany a dotace z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace se vztahovala pouze na revitalizaci vodního toku a přístupy ke stavbě. Kácení a výsadbu stromů, nové cesty, mobiliář i lávky zaplatilo město ze svého rozpočtu.

S návratností, životností ani úsporou nebylo u tohoto projektu kalkulováno.

Revitalizace vodních prvků Městská zeleň Povodně a přívalové srážky 

Lokalita:
Šťáhlavská, Rokycany, okres Rokycany
Realizace:
9/2019 – 10/2020
Autor:
Generální projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Arch. část: Architekti Headhand
Zhotovitel:
STAVBY KAMENICTVÍ s.r.o.
Investor:
Město Rokycany
Kontakt:
Gabriela Šímová
gsimovahaha.@rokycany.cz
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.