Zastavěná území
Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné

Nejméně 12 domů v obci Písečná u Žamberka bylo pravidelně ohrožováno velkou vodou a zvýšeným stavem zdejšího toku Potočnice. Ten byl v minulosti nevhodně napřímen. Důsledkem úprav byla malá kapacita koryta při velké vodě a malá schopnost zadržet vodu v období sucha. Nebylo navíc možné změnit přímo profil tohoto toku. Na základě modelů proto hydrologové navrhli vybudování odlehčovacího koryta, které bude v případě povodní sloužit jako jakýsi přírodní by-pass. Už první velká voda prověřila, že toto řešení opravdu funguje. Díky novému korytu, tůním a výsadbě zeleně navíc v obci vznikla příjemná zelená lokalita, kde se lidé rádi setkávají.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Na toku Potočnice v Písečné u Žamberka se potřebovali vypořádat se dvěma projevy klimatické změny – přílišným suchem a povodněmi. Cílem proto bylo navrhnout takové změny na toku, které při suchých obdobích zadrží vodu a při povodních odlehčí původnímu korytu.
 
Jak to funguje
Podél toku Potočnice nově vzniklo pravostranné odlehčovací koryto, respektive dvě koryta – jako kritické totiž autoři projektu vyhodnotili dva úseky Potočnice. Nová odlehčovací koryta mají přírodě blízkou podobu. Mají složený (postupně se svažující) profil s meandrující kynetou (nejužší prohloubenou částí ve dně koryta potoka).

Za běžných průtoků jsou odlehčovací ramena sycena jen bezejmennými přítoky Potočnice. Vznikly na nich biotopové i sedimentační tůně, rámové propusti, které zajišťuje správnou distribuci vody, i protipovodňové zídky.

Vyvýšený brod v podobě kamenné zídky vznikl v místě, kde potřebují projíždět auta či zemědělská technika. Vytvořit most by bylo v daném místě drahé, proto autoři zvolili variantu zvýšeného brodu, který vznikl jako úspornější a jednodušší řešení něčeho, co muselo vzniknout. Navíc v místě působí přívětivým dojmem zapadajícím do krajiny.

Úpravami v sousedství původního koryta a výsadbou stromů i keřů se navíc podařilo zlepšit vzhled veřejného prostoru.
 
Původní stav
V obci Písečná se obyvatelé dlouhodobě potýkali s problémy při zvýšeném stavu vody v místním toku Potočnice. Koryto bylo v minulosti nevhodně upraveno, úprava byla přírodě vzdálená a za vysokých průtoků koryto kapacitně nestačilo. Největší problémy tvořily dva úseky mezi říčními kilometry 4,508 až 4,972 a 5,771 až 6,034. Dohromady šlo o více než 700 metrů toku, který ohrožoval 12 zdejších domů s pěti desítkami obyvatel. Projektanti opatření se navíc museli vypořádat s tím, že pro zlepšení stavu nebylo možné zasáhnout do původního koryta.
 
Údržba
Náklady na údržbu by se podle předpokladů měly pohybovat kolem 20 tisíc korun za rok. Jde o nutné sekání v korytě, bez níž by zarostlo a neplnilo svou funkci, a operativní údržbu plochy.
 
Největší výzvy a překážky
Velké problémy mohla přinést povodeň či přívalové srážky v době realizace. Velká voda však naštěstí přišla až po dokončení potřebných úprav. Díky tomu se hned zjistilo, že vše funguje podle očekávání.
 
Zkušenosti z provozu
Krátce po ukončení prací prověřila projekt velká voda. A hned ukázala, že opatření jsou účinná.

Provedené úpravy toku zabezpečily ochranu nemovitostí v intravilánu obce. Zvýšila se navíc kvalita dříve degradovaných biotopů a zvýšila se estetická i rekreační hodnota území. Zadržením vody v biotopových tůních došlo ke zlepšení vodní bilance nivy a sedimentační tůně omezily přísun splavenin z okolních povrchů do toku.
 
Kolik to stálo
Náklady dosáhly 9,5 milionů korun.

Většinu částky, 8,1 milionů korun, poskytl Operační program životní prostředí. Zbylou částí se spolupodílela obec Písečná z vlastního rozpočtu.

Životnost projektu je při vhodné údržbě neomezená.

Při každé významnější povodni dochází díky tomuto projektu k eliminaci povodňových škod. Úspora se špatně odhaduje. Je ale zřejmé, že potenciální povodňové škody jsou v každém případě vyšší než celkové náklady projektu.

Revitalizace vodních prvků Protipovodňové opatření Povodně a přívalové srážky 

Lokalita:
Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí
Realizace:
2018 – 2019
Autor:
ENVICONS s.r.o.
Zhotovitel:
Elitbau s.r.o.
Investor:
Obec Písečná
Kontakt:
Lukáš Řádek
lukas.radekhaha.@envicons.cz
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.