Volná krajina
Pestrá krajina na statku Vodňanský Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Pestrá krajina na statku Vodňanský

První zmínky o dnešním Statku Vodňanský na Českolipsku je z roku 1371. Dějinné mezníky dvacátého století však málem znamenaly jeho zánik – když na něm v roce 1991 mohla opět začít hospodařit rodina původních vlastníků, bylo vše zchátralé, poničené a rozkradené. Rodině se však podařilo na hospodářskou tradici navázat. A v posledních letech navazují i na tradice svých předků, které se týkají přístupu a vztahu k půdě a hospodaření na ní.

Vodňanští se věnují rostlinné výrobě a chovu masného skotu a zároveň kladou obrovský důraz na potřeby krajiny. Narozdíl od dnes běžných postupů hospodaří na menších půdních blocích, samozřejmostí jsou biopásy s pestrou skladbou plodin a biokoridory osázené původními dřevinami. Farma je zároveň otevřená všem, kteří se chtějí o těchto šetrných způsobech hospodaření něco dozvědět. Ukazuje, že se dá na zemědělské půdě hospodařit šetrně a v souladu s přírodou i v konvenčním zemědělství.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Statek obhospodařuje 557 hektarů plochy. Kromě toho patří ke statku vodní plochy, mokřadla, neevidované remízky a lesní porosty.

Rodinná filosofie hospodářů vychází z tradic převzatých od předchozích generací. Zemědělství tehdy nebylo vnímáno jen jako produkce potravin a cesta k ekonomickému zisku. Jeho nedílnou součástí byla i zodpovědnost za ekologickou stabilitu a tvář krajiny. Tomu je na Statku Vodňanských přizpůsobeno obhospodařování zemědělských ploch. Všechny postupy směřují k tomu, aby zde fungovala biodiverzita produkčních ploch, byla zajištěna půdní ochrana, zlepšil se vodní režim a omezilo se používání chemických ochranných prostředků i umělých hnojiv.
 
Jak to funguje
Původní větší celky polí jsou rozčleněné na menší, případně plošně zmenšené založením biopásů. Osevní postup je diverzifikovaný, vedle hlavních produkčních plodin pšenice, řepky, ječmene a žita má významný podíl jetel, peluška a bílkovinné plodiny. Vodňanští zařazují i meziplodiny.

Seče na travnatých porostech provádí vždy po částech a v určitých časových odstupech, aby zvěř na těchto plochách stále nacházela dostatek potravy a úkrytu. Místa s výskytem vzácných druhů rostlin při seči cíleně vynechávají.

Velkou pozornost zemědělci věnují také péči o stromy a remízy v krajině. Pravidelně provádí udržovací zdravotní řezy stromů a remízů a zároveň postupně vysazují další stromy a zakládají nové remízy. Volbu vhodných dřevin konzultují s CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a zohledňují při ní nejen stanovištní vhodnost, ale i krytovou a potravní atraktivitu pro lokálně rozšířené druhy zpěvných ptáků. Kromě toho statek dále úzce spolupracuje s CHKO Kokořínsko-Máchův kraj při podpoře některých ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů, a vzácných druhů rostlin.
 
Původní stav
Při obnově hospodářství začínala rodina hospodařit na 100 hektarech bez adekvátní zemědělské techniky. Provozní a historické budovy byly po desetiletích komunistického hospodaření v nepoužitelném stavu. Krajina byla v důsledku kolektivizace a intenzivního zemědělství bez struktury, půda byla degradovaná.
 
Proč to není jinak
Na počátku volila rodina mezi tržně orientovaným podnikáním v zemědělství, nebo komplexním přístupem udržitelného hospodařeni s ohledem na budoucí generace. Vyhrála druhá možnost.
 
Největší výzvy a překážky
Zavádění nových opatření komplikuje sucho, nová opatření se hůře uvádí do reality.
 
Zkušenosti z provozu
Pozitivní zkušeností je propojení statku a jeho práce s lidmi v okolí. Díky otevřenosti k prezentaci se statek stává místem setkávání, diskuzí i s tím spojené mediální prezentace. Může tak sloužit jako inspirace, jak je možné kvůli klimatickým změnám proměnit pohled na zemědělství.
 
Kolik to stálo
Projekt se nezaměřuje na zvýšení výnosu zemědělského podniku, přestože je to hlavní činnost živobytí. Naopak se jedná o částečný odklon od snahy dosáhnout maximálních výnosů. Cílem projektu je integrovaný přístup k zemědělství. Náklady na jednotlivá opatření nejsou vyčíslena, jedná se o hospodaření v souladu s krajinou pro další generace a s myšlenkou odpovědnosti k dalším generacím.

Zemědělská krajina Zeleň v krajině 

Lokalita:
Blíževedly, okres Česká Lípa
Realizace:
2012 – dosud
Autor:
Mag. Erich Vodňanský
Zhotovitel:
Mag. Erich Vodňanský
Investor:
Statek Vodňanský s.r.o.
Kontakt:
Mag. Erich Vodňanský
statekhaha.@vodnansky.eu
„Farma, fungující tak, aby přírodní zdroje (půdu, vodu) využívala s rozmyslem, tj. udržitelně, a přitom nebyla v konfliktu s konvenčním zemědělstvím. Takové příklady sepětí rodinného podnikání a dobře pojaté zemědělské praxe v České republice potřebujeme obzvláště proto, že takových příkladných subjektů máme doposud poskrovnu. “
Ing. Michael Hošek
Odborný garant soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.