Zastavěná území
Obnova Královské obory Stromovka v Praze Foto: Lubomír Stibůrek, Hlavní město Praha

Obnova Královské obory Stromovka v Praze

Až dva miliony lidí ročně navštíví pražskou Královskou oboru Stromovka. Její centrální část prošla v posledních letech revitalizací, která byla potřebná především kvůli nefunkčnímu stávajícímu vodnímu systému. Při plánování úprav však bylo potřeba hledat a nacházet mnohé kompromisy. Stromovka je totiž nejen hojně navštěvovaným krajinářským parkem, ale i ceněnou přírodní památkou. Návrh projektu musel řešit mnohdy protichůdné požadavky ochrany přírody, památkové péče a reálné potřeby krajinářského parku v centru města.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Při revitalizaci centrální části parku se počítalo s dlouhými obdobími sucha. Aby byla voda z Vltavy přitékající Rudolfovou štolou do parku Stromovka využitelnější, byla zrealizována nová technologie na předčištění vody pro závlahu parku.

Park je připravený také na povodně a přívalové deště. Dno bývalého rybníka slouží při přívalových deštích jako místo pro zasakování vody.

K hnojení trávníků město využívá kompost z parků zpracovávaný v kompostárně zřízené hlavním městem Prahou.

Díky kontinuální obnově porostů, péči o trávobylinná společenstva a využití propustných zpevněných ploch může park lépe reagovat i na extrémně vysoké teploty a přívalové srážky.
 
Jak to funguje
Vodní systém v Královské oboře Stromovka již funguje na jedničku. Díky celkové rekonstrukci dna a hráze bývalého rybníka se obnovil stávající systém, ale navíc vznikly nové vodní plochy i s dřevěnými moly k procházkám.

Asfalt parkových cest nahradil mlatový povrch. Zrealizovaly se rozsáhlé krajinářské modelace terénu. Na ně navázala obnova trávníků a květnatých luk. V centrální části parku bylo vysázeno mnoho domácích i sbírkových druhů stromů, které z parku v minulosti vymizely po opakovaných povodních. V parku Stromovka je pro zálivku využívaná místní předčištěná voda, aby se ušetřila voda pitná.

Vedle více obhospodařovaných pobytových ploch najdeme v parku i méně využívané podmáčené lokality určené k ochraně přírody. Park doplnily i autorské objekty z dubového dřeva.
 
Původní stav
Stávající technický stav vodohospodářského systému v parku byl špatný. Povrch cest tvořil asfalt. Pobytové louky měly špatnou kvalitu, mnohdy byly podmáčené. Vybavenost centrální části parku byla nevyhovující. V důsledku povodní v letech 2002 a 2013 se zde nacházelo mnoho uhynulých stromů.
 
Údržba
K dispozici jsou údaje za celý park Stromovka. Na údržbu parku necelých 89 hektarů je každoročně uvolněno 30 milionů korun. Částka je včetně zajištění všech arboristických prací a realizace nových výsadeb, které probíhají nad rámec běžné údržby.
 
Proč to není jinak
Projektová dokumentace byla průběžně projednávaná s investorem a památkáři a byly zvažované různé varianty řešení parku. Důraz byl kladen především na vhodné funkční začlenění nových vodních ploch do stávajícího vodohospodářského systému. Výsledný návrh splňuje vysoké nároky na kompozici krajinářského parku, aniž by byla narušena funkčnost vodohospodářského systému a požadavky ochrany přírody.
 
Největší výzvy a překážky
Bylo nutné najít kompromis mezi Plánem péče o přírodní památku Královská obora Stromovka a Plánem péče pro hojně navštěvovaný park Stromovka.

V centrální hojně navštěvované části parku bylo například nutné zachovat pobytové trávníky, tedy intenzivněji využívané plochy. Zároveň ale musely být zachovány i extenzivněji udržované plochy v této části. Bez zásahu nakonec zůstala podmáčená část, takzvaná mokřinka. Na zařízení stavby byla nově založena květnatá louka. V některých částech došlo pouze k regeneraci trávníků, nikoliv znovuzaložení trávníků. V návaznosti na nové vodní plochy vznikla litorální pásma a klidové zóny pro ptáky.
 
Zkušenosti z provozu
Dodatečně je nutné řešit problémy vzniklé nedodržováním pravidel ze strany návštěvníků. Ačkoliv jsou do dna rybníka možné bezbariérové vstupy, je nutné doplnit rampy pro kočárky na vstupních schodištích do dna bývalého rybníka, neboť zde kvůli neukázněným návštěvníkům, hlavně cyklistům, vznikají erozně nestabilní průšlapy.

Nepočítalo se s natolik intenzivní nadílkou exkrementů ptactva na molech přes nové rybníky. Mola je proto nutné uklízet minimálně dvakrát týdně tlakovým čištěním vodou.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na obnovu centrální části královské obory Stromovka dosáhly 90 milionů korun bez DPH. Náklady pokryl rozpočet hlavního města Prahy.

Životnost jednotlivých vegetačních a technických prvků je různá. Prioritou investora je zajištění udržitelnosti realizace, zajištění kvalitní koncepční údržby a kvalitního personálu pro správu parku.

Úspora ani návratnost investice nebyly pro tento projekt vyčísleny.

Revitalizace vodních prvků Městská zeleň Čištění a recyklace vody Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Královská obora Stromovka, okres Hlavní město Praha
Realizace:
2015 – 2018
Autor:
Ing. Pavel Šimek - FLORART
Zhotovitel:
PSS Bohemia, s.r.o. , další zhotovitelé Lesy hl. m. Prahy (LHMP)
Investor:
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň, OCP MHMP
Kontakt:
Ing. Alice Dědečková
alice.dedeckovahaha.@praha.eu
„Kdo by neznal Stromovku? Její centrální část byla před rekonstrukcí standardním parkem bez přidané hodnoty, a bez možnosti rekreace návštěvníků. Po rekonstrukci je zde několik vodních ploch vhodně propojených s návštěvnickou infrastrukturou. To, že si území zachovává svůj přírodní ráz a zároveň je schopno hostit 2 miliony návštěvníků ročně, hovoří samo za sebe. “
Ing. Michael Hošek
Odborný garant soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.