Volná krajina
Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné Foto: Vojta Herout, www.nafotime.cz

Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné

Mýtina, vedle ní hustý monokulturní porost malých stromků, pak opět monokulturní pás vzrostlých stromů a za chvíli zase mýtina. Tak přesně toto v takzvaně nepasečně obhospodařovaném lese nikde nenajdete. Dřevo se zde těží výběrově, nikde nevznikají žádné holiny a paseky a lesní porost má dvě až tři etáže, neboli vertikální vrstvy. Nedochází k žádnému plošnému kácení a výsadbě monokultur, zalesňování probíhá přirozenou obnovou.

400 hektarů lesa v Klokočné u Říčan u Prahy má za sebou už tři desetiletí tohoto hospodaření. A ukazuje se, že nepasečný způsob péče o les je vhodnějším řešením nejen z hlediska zdraví lesa, ale i z hlediska produkčních schopností porostů a tak i z hlediska ekonomických ukazatelů. Les v Klokočné také slouží studentům jako ukázka toho, co tento způsob hospodaření vyžaduje a jak takový nepasečný porost vypadá.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Takto obhospodařovaný ekosystém lesa svou bohatou porostní strukturou a druhovou skladbou pozitivně ovlivňuje veškeré klimatické vlivy:
  • – snižuje teplotní extrémy
  • – upravuje proudění vzduchu
  • – zpomaluje odtok a udržuje půdní vláhu
  • – brání erozi a abrazi půdy
  • – vytváří a udržuje příznivé porostní mikroklima, které pozitivně ovlivňuje i klimatické a hydrologické poměry okolní krajiny.
 
Jak to funguje
Při nepasečném hospodaření jsou výběrově těženy jednotlivé stromy. Kácí se pilou, koně pak stáhnou dřevo na cestu, odkud ho odváží traktor. Není zde místo pro koncentrovanou práci těžkých harvestorů. Na rozdíl od pasečného až holosečného způsobu tak nedochází ke vzniku holých ploch, které vysychají, a les se pak musí obnovovat uměle. V nepasečném způsobu hospodaření jsou pro obnovu a pěstování lesa mnohem citlivěji a šířeji využity přirozené přírodní procesy.

V současnosti jsou k dispozici výsledky třiceti let výzkumů na demonstračním objektu nepasečného hospodaření Klokočná. Díky tomuto způsobu došlo k podstatnému zvýšení druhové i výškové struktury porostů. Lesy patří do správy Lesů České republiky, Lesního závodu Konopiště, polesí Komorní Hrádek. Těchto 393 hektarů lesa leží v podmínkách středních poloh, ve 3. až 4. vegetačním stupni s 600 milimetry ročních srážek a s převahou kyselých a oglejených půd. Jedná se tedy o lokalitu reprezentující značný podíl našich lesních stanovišť.

Základem péče o les při tomto typu hospodaření je podpora, využívání a usměrňování přírodních procesů s minimem umělých zásahů. Po 30 letech provozního ověřování je vyčísleno, že tento způsob hospodaření snižuje přímé náklady pěstební péče o 61 procent. Oproti tomu zvyšuje výtěžnost dřeva o 15 procent a celkové ekonomické výsledky hospodaření o 19 procent.
 
Původní stav
Do roku 1990 se v lesích Klokočná hospodařilo běžným způsobem. A stav těchto lesů byl natolik špatný, že hospodářský plán předepisoval na části těchto porostů provést rekonstrukci – to v klasickém českém pojetí znamená vše vymýtit a vysázet znova.
 
Údržba
Základem péče o les při tomto typu hospodaření je podpora, využívání a usměrňování přírodních procesů s minimem umělých zásahů. Po 30 letech provozního ověřování je vyčísleno, že tento způsob hospodaření snižuje přímé náklady pěstební péče o 61 procent. Oproti tomu zvyšuje výtěžnost dřeva o 15 procent a celkové ekonomické výsledky hospodaření o 19 procent.
 
Proč to není jinak
Příroda tento způsob péče a „spolupráce“ s hospodářem plně akceptuje a reaguje pozitivně. Ukazuje se ale, že největší překážkou je konzervatismus řídících orgánů a silný lobbing za zachování současného systému podnikaní v lese.
 
Zkušenosti z provozu
V nepasečném lese Klokočná došlo za třicet let k podstatnému zvýšení druhové i výškové struktury porostů, jde především o zvýšení podílu buku a jedle. Za 30 let nevznikla na celé výměře 400 hektarů lesa jediná holina. Přínosem je i zvýšená odolnost lesa proti nepříznivým biotickým i abiotickým vlivům, například i proti kůrovci, který tuto část lesa zvládá bravurně.

Rozsah současné kalamity v našich lesích ukazuje, že při nápravě si již nevystačíme s dosud uplatňovanými způsoby hospodaření ani s jejich dílčími úpravami. Řešením může být jen zásadní změna celého systému obhospodařování, založená na preferenci a podpoře přírodních procesů. Nepasečné hospodaření zajišťuje trvalou udržitelnost ekologických, produkčních i ekonomických hodnot kulturně plně využívaného lesa v podmínkách střední Evropy.
 
Kolik to stálo
Podle pokynů autora projektu Vladislava Ferkla je nepasečné hospodaření realizováno správcem dotčených lesů, tedy státním podnikem Lesy České republiky, Lesním závodem Konopiště.

Stav ekosystému lesa je při dodržení nepasečného způsobu hospodaření trvalý. Úspora je nevyčíslitelná v hodnotách ekologie lesa i v hodnotách ekonomických.

Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho Zeleň v krajině Lesy 

Lokalita:
Demonstrační objekt Klokočná, Říčany u Prahy, okres Praha-východ
Realizace:
1990 – 2021
Autor:
Ing. Vladislav Ferkl
Zhotovitel:
Lesní závod Konopiště, LČR
Investor:
LZ Konopiště
Kontakt:
Ing. Vladislav Ferkl
v.ferklhaha.@seznam.cz
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.