App
Volná krajina
Krajinný park V Ladech Foto: Hlavní město Praha

Krajinný park V Ladech

Napřímený Svépravický potok s hlubokým korytem a dva rybníky plné sedimentů. Oblast mezi dálnicí D8 a Horními Počernicemi v Praze byla ještě nedávno nehostinná a těžce přístupná. Pak ale padlo rozhodnutí oba rybníky revitalizovat a vyčistit, potoku vrátit meandry a vytvořit zde krajinný park V Ladech. Sedimenty vyvezené z revitalizovaných rybníků navíc posloužily ke stavbě protihlukového valu u dálnice D8. Po třech a půl letech úprav vznikl kolem potoka a obou rybníků krajinný park o rozloze bezmála 13 hektaru, který pomáhá lépe udržet vodu v krajině. Práce zde ještě pokračují, na podzim je v plánu zalesnění valu.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Cílem opatření bylo vrátit oblasti schopnost zadržet vodu a lépe ochlazovat území.

Dříve napřímenému Svépravickému potoku byly vráceny historické meandry, nyní je jeho tok o čtvrtinu delší než dříve. Obnovena byla také potoční niva s tůněmi, plocha nově vzniklých tůní je více než 700 metrů čtverečních.

Z obou rybníků bylo vyvezeno více jak 17 tisíc metrů krychlových sedimentů. Odbahněním rybníků se zvětšil jejich akumulační prostor a mohou zadržet více vody. Díky rekonstrukci všech objektů a hrází jsou rybníky bezpečnější z hlediska povodní. Nahrazením polí zelení došlo také k lepšímu ochlazování území.
 
Jak to funguje
Krajinný park V Ladech vznikl na území mezi Biologickým rybníkem, Xaverovským rybníkem a dálnicí D8 v Horních Počernicích. Během 3,5 roku zde proběhla revitalizace obou rybníků i Svépravického potoka, který je po obnovení meandrů o čtvrtinu delší než dříve. Organizace Lesy hlavního města Prahy vytvořila novou hráz a promenádu, jejíž okolí osela lučními květinami. Podél cest umístila lavičky a vysázela i dubové stromořadí. Z vyvezeného sedimentu vytvořila protihlukový val, který odděluje park od dálnice. Návštěvníci tak mají pocit, že se ocitli doslova ve volné přírodě. Biologický rybník byl ustanovený rybářským revírem.
 
Původní stav
Biologický a Xaverovský rybník a Svépravický potok u Horních Počernic prošly poslední úpravou v 60. letech minulého století. Potok byl tehdy napřímen, prohlouben a opevněn polovegetačními tvárnicemi, aby co nejrychleji odváděl vodu z krajiny. Rybníky byly postupně zanášeny sedimenty, kterých bylo při současné revitalizaci vyvezeno více jak 17 tisíc metrů kubických. Původně nivní louka byla zarostlá rákosem a plocha mezi rybníky a dálnicí byla využívána jako pole. Celá lokalita byla nepřístupná a zarostlá náletovou zelení.
 
Údržba
Předpokládané náklady na údržbu oblasti se pohybují kolem 300 tisíc korun ročně. Je třeba zajistit sekání trávy, péči o lesní porosty a výsadby, úklid odpadků, čištění tůní a dosadbu zeleně.
 
Proč to není jinak
Žádné jiné alternativy zvažovány nebyly.
 
Největší výzvy a překážky
Na začátku projektu byl Xaverovský rybník v majetku soukromého vlastníka, což městu komplikovalo investici do jeho revitalizace. Rybník se však podařilo vykoupit. S místními občany se také diskutovala výška protihlukového valu.
 
Zkušenosti z provozu
Projekt se stále vylepšuje, takže plný provoz zatím neprobíhá. Od občanů byl zatím vznesen požadavek na lavičky s opěradlem.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady dosáhly 12,2 milionů korun a pokryl je rozpočet hlavního města Prahy. Návratnost ani úspory nejsou vyčíslené, pro projekt tohoto typu nejsou relevantní. Při pravidelné údržbě je předpokládaná životnost projektu neomezená.

Revitalizace vodních prvků Zemědělská krajina Městská zeleň Protipovodňové opatření Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Praha-Horní Počernice, okres Hlavní město Praha
Realizace:
2017 – 2020
Autor:
Envicons s.r.o.
Zhotovitel:
Lesy hl. m. Prahy
Investor:
hl. m. Praha OCP MHMP
Kontakt:
Ing. Jiří Karnecki
jiri.karneckihaha.@praha.eu
„Revitalizací Svépravického potoka došlo k podpoře retence vody v krajině a zvýšení klimatizační služby území, obdobné přínosy lze očekávat i po zapojení nově založeného lesoparku. Jedná se o zdařilý projekt, v rámci kterého se podařilo obnovit souvislý a funkčně provázaný kus přírody s ekologickými, rekreačními a krajinotvornými funkcemi.“
RNDr. Jakub Horecký, Ph.D.
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.