Zastavěná území
Environmentální park Škrlovec Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Environmentální park Škrlovec

Na okraji sídliště Olšava v Uherském Brodě byly ještě na začátku roku 2019 jen neudržované křoviny skrývající skládku. Dnes už ale místo vypadá úplně jinak. Tvoří jej květnatý park s řadou nově vysazených místních druhů stromů, který doplňují sezónně vysychající mělké tůně. Spolu s nově vymodelovaným terénem přispívají k lepšímu zadržování vody v místě například při přívalových deštích. Park navazující na Mlýnský potok tvoří přechod mezi urbanizovanou a zemědělskou krajinou u začátku cyklostezky. Rozprostírá se hned vedle panelového sídliště a slouží tak k rekreaci místních lidí. Nechybí broukoviště, líhniště a zimoviště pro obojživelníky.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Pás nevábné a místy neprostupné zeleně na okraji sídliště Olšava v Uherském Brodě byl donedávna tak trochu zemí nikoho. Oblast svažující se k Mlýnskému potoku vybízela spíše k černým skládkám než k příjemným procházkám. Za ní už navazovala intenzivně obhospodařovaná půda a také silnice I/50 vedoucí na Slovensko. Sídliště Olšava s přilehlou zástavbou rodinných domů obývá přibližně 800 obyvatel. Schopnost krajiny zadržet vodu je zde velice malá, stejně jako biodiverzita v oblasti.

Vedení města se proto rozhodlo pro revitalizaci lokality tak, aby lépe zadržovala vodu a pohlcovala hluk a prach z obchvatu. Nově proměněný pás odděluje intenzivně zastavěné území od plochy intenzivně obhospodařované zemědělské půdy a poskytuje tak prostor pro trávení volného času v zeleni. Nová výsadba a vytvoření tůní navíc pomůže lépe řešit všechny negativní aspekty tepelného ostrova, se kterými se obyvatelé sídliště musí učit žít.
 
Jak to funguje
Na místě dříve neudržovaného porostu město Uherský Brod vymodelovalo nový terén a vytvořilo 4 sezónně vysychající mělké tůně pro vlhkomilné rostliny a živočichy, které pojmou až 500 kubíků vody. Po vyčištění náletů vysadili 57 stromů jako třešně, duby, olše či vrby, 60 keřů a okrasné trávy. To vše protínají pískované pěšiny. Dřeviny navazují na zbytky starých hlavatých vrb doprovázejících bývalý Mlýnský náhon. Samozřejmostí bylo zřízení broukoviště, líhniště a zimoviště pro obojživelníky, k jejichž tvorbě se využilo staré dřevo z místních pokácených náletů. Nyní zde objevíme skokany či vážky.

Město si také hraje s přesným načasováním seče, aby se květnaté louky stihly vysemenit. Do budoucna plánuje mozaikovou seč.

Místní betonový mostek opravili a pokryly dřevěným obložením. Nyní slouží jako velká lavička, na které se mohou lidí i opalovat. Často se zde zastavují cyklisté a bruslaři.

Environmentální park Škrlovec si museli jeho zastánci těžce vybojovat. Území bylo v původním územním plánu určené pro zástavbu, proto se v zastupitelstvu objevovaly hlasy proti parku. V nivě však není zástavba ideální volbou, muselo by se navážet podloží, a proto se nakonec od zástavby upustilo. Diskuse probíhaly už od roku 2010.

Rozloha nového parku je 0,7 hektaru.
 
Původní stav
Na okraji sídliště Olšava byly dříve náletové dřeviny, neudržované travnaté plochy a přestárlé stromy. Nepropustné křoviny často skrývaly skládky zeminy a jiné občasné skládky. Tato ladem ležící plocha navazovala na začátek cyklostezky vybudované již v roce 2008.
 
Údržba
Neudržovanou zeleň nahradily retenční plochy, díky čemuž nedojde k výraznému navýšení nákladů na údržbu zeleně. Náklady na následnou péči po výsadbě stromů jsou naceněné na necelých 20 tisíc korun.
 
Proč to není jinak
Jiné varianty projektu vedení města nezvažovalo.
 
Největší výzvy a překážky
Projekt měl být původně financován z dotace Operačního programu životní prostředí. Ve výběrovém řízení na zhotovitele však nebyly včas podány nabídky. Realizace za dotační prostředky se kvůli tomu nestihla. Vedení Uherského Brodu se následně rozhodlo realizovat projekt za vlastní prostředky města.
 
Zkušenosti z provozu
Projekt je realizován v blízkosti sídliště a stal se přírodě blízkým zázemím pro zdejší obyvatele. Ti si rychle do lokality našli cestu. Část lokality byla ponechaná vlastnímu vývoji, aby si lidé sami vyšlapali oblíbené zkratky a cestičky napříč parkem. Počet návštěvníků za hodinu o víkendu je v průměru kolem 40 a ve všední den kolem 33 uživatelů za hodinu.

Díky návaznosti parku na zástavbu se navíc podařilo dostat přírodní vodu do prostředí sídliště.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady jsou vyčíslené na 818 087 korun. Namísto původního financování z dotačního programu nakonec Uherský Brod zaplatil realizaci ze svého rozpočtu.

Návratnost investice vedení města nezvažovalo. Předpokládaná živostnost opatření je 50 let. Díky tomu, že oblast nyní lépe zadržuje vodu, klesly náklady na nutné zalévání. Jde však spíše o principiální úsporu vody, úspora v penězích se pohybuje v jednotkách tisíc korun.

Městská zeleň Biodiverzita Povodně a přívalové srážky 

Lokalita:
sídliště Olšava, Uherský Brod
Realizace:
5/2019 – 10/2019
Autor:
Atelier König, Staré Město u Uherského Hradiště
Zhotovitel:
FLORSTYL s.r.o.
Investor:
Město Uherský Brod
Kontakt:
Mgr. Pavel Chramosta
pavel.chramostahaha.@ub.cz
„Pro „kolemjdoucí“, ale i pro obyvatele blízkého sídliště, vznikl prostor pro odpočinek. Kolem nově vzniklých tůní lze procházet po nezpevněné stezce. Tůně postupně zarůstají vlhkomilnými rostlinami, které budou mít dostatek vláhy i v suchých obdobích (400 m proti toku je na Mlýnském potoce Škrlovský rybník). Nezmíněným vedlejší efektem revitalizace bude i zpomalení případných vyšších průtoků těsně před ústím Mlýnského potoka do Olšavy.“
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.