Volná krajina
Biocentrum Mokroš Foto: Obec Mořice

Biocentrum Mokroš

Na dříve holém poli vznikla na okraji obce Mořice doslova zelená oáza. Ačkoliv ji obec vytvořila už v roce 2004, i v současné době ukazuje svůj pozitivní vliv na okolní krajinu. Dnes již vzrostlé stromy obklopují mokřad, louky i protékající potok. Biotop pomáhá zadržovat vodu v lokalitě, meze a remízky zabraňují erozi a poskytují úkryt pro zvířata. Poblíž biocentra vznikl v roce 2009 sad starých ovocných odrůd. Biotop je veřejně přístupný jako naučná plocha.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Obec Mořice se přibližně jednou za dekádu potýkala s povodněmi z rozlité řeky Hané. Místní se kvůli tomu rozhodli vybudovat na zamokřených polích v blízkosti obce umělý mokřad, který pomůže obec ochránit. Biocentrum Mokroš nyní pomáhá při rozlivech Hané, zvyšuje schopnost krajiny zadržet vodu, zabraňuje erozi a slouží jako úkryt pro zvířata. Biocentrum je také oblíbeným cílem dětí z okolních škol a mateřské školy v Mořicích, která se zaměřuje na enviromentální výchovu.
 
Jak to funguje
Lokální biocentrum Mokroš plní funkci biocentra. Vznikl zde biotop nivy s plochami luk, lesa a mokřadu. Je veřejně přístupné jako naučná plocha původní i lidmi záměrně rozšiřované flory.

Na výstavbu mokřadu navázala v roce 2008 výstavba naučné stezky s lávkou, ptačí pozorovatelnou a informačními tabulemi. Poblíž biocentra vznikl v roce 2009 sad starých odrůd, předně ovocných stromů, které naši předci měli na zahradách, a postupně se z nich vytratily.

Rozloha území biocentra činí 3 hektary, katastr obce má výměru 451 hektarů. Dosah opatření je primárně v území obce Mořice a svou funkčnost ukázal při povodni v roce 2011, kdy zmírnil její následky pro občany obce.
 
Původní stav
Na místě byla původně intenzivně zemědělsky obdělávaná část krajiny. Biocentrum obec založila na pozemcích získaných při komplexních pozemkových úpravách, které zde proběhly relativně brzy.
 
Údržba
Je nutné zajistit údržbu lávky s pozorovatelnou, náklady na sečení části ploch a pravidelný úklid. Náklady na novou lávku nepřevýší 100 tisíc korun.
 
Proč to není jinak
Jiné alternativy využití území obec nezvažovala.
 
Největší výzvy a překážky
Problematická jsou dlouhá období sucha. V létě se v posledních letech nedaří udržet v mokřadu dostatečnou hladinu vody, což vede k úhynu některých vodních rostlin, jako je například leknín, a narušení ekosystému biocentra.
 
Zkušenosti z provozu
Fungování biocentra ukazuje, že na každém kousku běžné krajiny lze dosáhnout retence vody a zároveň získat mnoho dalších benefitů. Z biocentra Mokroš se stal turistický cíl, naučný bod o přírodě nejen pro děti, úkryt zvěře a také oblíbený cíl procházek pro místní.

V době svého vzniku představoval projekt silně inovativní prvek, dodnes ho lze považovat za příklad dobré praxe vytvoření multifunkčního krajinného prvku s přínosem pro přírodu i místní komunitu. Pokud by v každém katastru existoval podobný prvek, což není nerealistická představa, stav a funkčnost české krajiny by se výrazně zlepšily.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 3,1 milionu korun (3.109.225 Kč). Financován byl prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR a Pozemkového úřadu Prostějov.

Životnost je předpokládána na desítky let. Úspory ani návratnost se u tohoto typu projektu nevyčíslují.

Zemědělská krajina Biodiverzita Vlny horka a tepelný ostrov Nedostatek vody a sucho Eroze půdy 

Lokalita:
Mořice, okres Prostějov
Realizace:
2004
Autor:
Agroprojekt PSO s.r.o. – Ing. David Mikolášek
Zhotovitel:
Zahrada Olomouc, Eden Brno
Investor:
Obec Mořice
Kontakt:
Tomáš Pavelka
pavelka.tomashaha.@outlook.com
„Projekt představuje příklad dobré praxe s využitím komplexních pozemkových úprav a následné rychlé založení biocentra s centrálním vodním prvkem jako multifunkčního krajinného prvku s přínosem pro přírodu i místní komunitu.“
Ing. Vlastimil Karlík
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.