Zastavěná území
Znovuoživení Staré Ponávky v Brně – Park Mariacela Foto: Vojta Herout, www.vojtaherout.com

Znovuoživení Staré Ponávky v Brně – Park Mariacela

Na místě bývalého provizorního parkoviště a výběhu pro psy na okraji sídliště v Brně-Komárově vznikl nový park, jehož dominantním prvkem je koryto Staré Ponávky. Dříve regulovaný tok byl upravený do přírodě blízké podoby. K hladině se tak lze nově dostat přímo ze sníženého břehu. V užší části koryta, kde rozvolnění nebylo možné kvůli okolní zástavbě, se dá k vodě přiblížit pomocí pobytových schodů s lavičkami a mola.

Říčku přemosťují tři lávky, které zároveň propojují blízké sídliště a park s opraveným areálem SVATOPETRSKA. Unikátní na tomto projektu je koordinace tvorby obou projektů, soukromého areálu s veřejným parkem, aby byl prostor co nejpříjemnější pro jeho návštěvníky. V parku se vysázela řada stromů, keřů, množství bylin. Vytvořily se také luční záhony a k zastavení vybízejí dřevěná lehátka.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Cílem Veřejné zeleně města Brna bylo vytvořit novou odpočinkovou a rekreační plochu v jižní části Brna, kde je obecně takových ploch méně. Určujícím prvkem byl tok Staré Ponávky. To se organizaci podařilo. Rozšíření a posunutí části koryta umožnilo návštěvníkům přímý kontakt s vodou. Stromy, keře a zelené plochy vytváří příznivější mikroklima, ochlazují okolí a pomáhají zadržovat vodu v oblasti.
 
Jak to funguje
Úprava lokality celkově přispívá k pozitivní změně mikroklimatu. Nová podoba 300 metrů říčky zpomaluje odtok vody díky rozšířením koryta toku a zmírněním svažitosti části břehů. Vznikají tak přirozené mělčiny. Aby veřejná zeleň vytvořila mírně klesající terén, nechala odvozit 3 metry podloží do hloubky.

Úpravy toku počítají s kolísáním hladiny, které je způsobené odlehčením vod z dešťové kanalizace v době přívalových dešťů. Tok je totiž napojený na odlehčovací komoru na ulici Vlhká.

V maximální možné míře veřejná zeleň zachovala stávající stromy, které doplnila dosadbami více než 40 stromů stromů, jako je javor, jírovce, třešeň či olše a okolo stovky keřů. Především na březích toku dosadili také velké množství bylin.

Centrální prostor parku tvoří pobytový trávník, po obvodu přecházející v luční záhony. Park protínají mlatové cesty a dlažba. S výjimkou páteřní betonové cesty jsou všechny povrchy propustné pro vodu a vzduch. Díky tomu se dešťová voda zasakuje v lokalitě.

V užší a hlubší části koryta zajišťují kontakt s vodou pobytové schody a molo umístěné nad hladinou. Říčku překlenují 3 lávky, díky kterým jsou propojeny plochy sídliště s revitalizovaným komerčním areálem na protějším břehu. Celý prostor je tak příjemným místem pro rekreaci obyvatelů sídliště i pro zaměstnance blízkých komerčních areálů.
 
Původní stav
Původně zde byla plocha na okraji sídliště sloužící jako provizorní parkoviště a výběh pro psy. Okraj plochy protínalo zahloubené narovnané koryto Staré Ponávky. Voda tak byla nejrychlejší cestou odváděná do Svratky.
 
Údržba
Náklady na údržbu budou záviset na intenzitě prováděné údržby. V prvních letech se počítá především s náklady na dopěstování vysazené zeleně, údržbu mlatových cest a zajišťování úklidu. Sekat plánuje veřejná zeleň 2x ročně, plochy obhlíží 1x týdně a například koše vynáší 2x týdně. Tyto náklady činí zhruba 500 tisíc korun ročně. V dalších letech přibydou náklady na údržbu technických prvků – lávky, schody, molo, lavičky. Odhad nákladů na údržbu v dalších letech je 1 milion korun ročně.
 
Proč to není jinak
Ve fázi studie bylo jednou z variant vytvořit lagunu se stojatou vodou. Od této možnosti veřejná zeleň upustila z důvodu vysokých pořizovacích nákladů, relativně malé zůstatkové plochy pro výsadbu zeleně a relativně malému množství vody, které Ponávkou v posledních letech protéká. To je ovlivněno množstvím vody, která je pouštěna ze Svitavy.

Do budoucna Veřejná zeleň města Brna počítá s revitalizací celého 4kilometrového úseku, který je v dalších částech města zatrubněný.
 
Největší výzvy a překážky
Většina území, včetně koryta toku, je tvořena navážkou. V průběhu realizace musely být změněny některé technologické postupy, zejména v oblasti zakládání staveb jako jsou lávky a molo.

Od první vize k dokončení stavby trvala realizace 9 let. Z toho byrokracie trvala 3-4 roky, realizace pouze 1 rok.
 
Zkušenosti z provozu
Díky vstřícné spolupráci projektant-dozor-zhotovitel-investor šlo vše vyřešit a stavba byla dokončena 2 měsíce před plánovaným termínem ve smluvním harmonogramu.

Mírně nepříjemnou záležitostí bylo vyhánění bezdomovců, kteří se opakovaně nacházeli pod mostkem. Po jejich šestém vystěhování se již na místo nevrátili.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na tento projekt byly ve výši 20 250 000 korun. Projekt financovalo ze svých zdrojů Statutární město Brno.

Za předpokladu správné údržby a obnovy je životnost trvalá.

Revitalizace vodních prvků Městská zeleň Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Brno-Komárov, okres Brno-město
Realizace:
1 – 12/2019
Autor:
ATELIER FONTES, s.r.o.
Zhotovitel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor:
Statutární město Brno – Veřejná zeleň města Brna
Kontakt:
Alexandra Koutná
koutnahaha.@vzmb.cz
„Navrácení důstojnosti, krásy a přírodě blízkého charakteru vodním tokům ve městech pokládám za jednu z priorit o kterou by se měla starat každá radnice. Toto je vhodný příklad, který ukazuje, že i revitalizace území liniového charakteru (tj. s velkým počtem dotčených subjektů) lze úspěšně provést.“
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.