Adapterra Awards 2019

Soutěž Adapterra Awards hledá realizovaná adaptační opatření, která naší zemi pomáhají přizpůsobit se změně klimatu. Nejlepší příklady z praxe se dostanou do databáze Adapterra, která bude inspirovat další realizátory i širokou veřejnost.

O soutěži

Inspirujte ostatní svým realizovaným projektem na adaptaci na změnu klimatu.

Naše odborná porota vaši přihlášku pečlivě posoudí a váš projekt na jaře navštíví. Do 31. července 2019 pak vybere nejlepší projekty, které zařadí do veřejného online hlasování a tím i do databáze Adapterra. 4. listopadu 2019 budou na konferenci spojené s přednáškou a výstavou vybraných inspirativních projektů vyhlášeny vítězné projekty z online hlasování.

Chci přihlásit soutěžní návrh

Soutěžní kategorie

Volná krajina

Chceme kolem sebe úrodnou a vlahou půdu, nikoliv vyprahlou step. Adaptační opatření realizovaná v krajině zmírňují dopady klimatických výkyvů i dlouhodobých trendů. Může se jednat o přírodě blízkou protipovodňovou ochranu, protierozní opatření na zemědělské půdě, obnovu a revitalizaci mokřadů a tůní nebo další tradiční a inovativní řešení.

Zastavěná území

Potřebujeme, aby byl život ve městech příjemný nebo alespoň snesitelný za letních veder, stejně jako silných mrazů. Adaptační opatření ve městech a obcích musí přispět ke zmírnění efektu tepelného ostrovu města a také umět vhodně využít a zadržet vodu, případně ji rychle odvést za silných krátkodobých srážek. Příkladem takových řešení je budování povrchů propustných pro dešťovou vodu nebo zvětšení ploch zeleně.

Pracovní prostředí

Naším záměrem je, aby se soukromé firmy i veřejné instituce nejen přizpůsobili klimatickým změnám, ale zároveň svými opatřeními aktivně přispívaly k adaptaci na klimatickou změnu tím, jak ovlivňují své bezprostřední okolí i životní prostředí. Jedná se například o nová technologická řešení provozů i kancelářských budov, která se zaměřují na vícenásobné využití vody a využití obnovitelných zdrojů.

Náš domov

Všichni se můžeme přizpůsobit změně klimatu adaptací našich domovů a jejich okolí. Příkladem adaptace na úrovni domu je opakované využití vody včetně šedé a dešťové. Nebo zlepšení mikroklima v okolí, kterému pomůže instalace zelené střechy, vytvoření promyšlené přírodní zahrady s koupacím jezírkem nebo domácí kořenová čistírna.

Kritéria

Významné je, jak závažné klimatické riziko projekt v dané oblasti zohledňuje. Jestli projekt reaguje na problémy, které z hlediska očekávaného vývoje klimatu v ČR vyžadují řešení. Jde například o povodně, vlny veder nebo jiné rozmary počasí.

Zajímá nás, jestli opatření funguje v různých situacích nebo je naopak velmi flexibilní a umožňuje úpravy podle vývoje změn klimatu a také jestli řeší zároveň více problémů spojených se změnami klimatu. Může dojít i k negativnímu dopadu na další adaptační zájmy?

Jaké vedlejší efekty projekt má? Je přínosný i pro rekreaci obyvatel nebo podpořil prostupnost území? Přispívá i ke snižování emisí skleníkových plynů? Má nějaké další pozitivní vedlejší efekty případně je výrazně ekonomicky výhodný?

Dalším kritériem je, zda předložený projekt má nějaké pozitivní či negativní vlivy na životní prostředí. Například podporuje biodiverzitu nebo přispívá k větší čistotě ovzduší.

Má dané řešení potenciál inspirovat ostatní k tvorbě dalších adaptačních opatření? Také nás zajímá do jaké míry je projekt inovativní. Může vzniklým řešením dojít i k negativnímu dopadu na další adaptační zájmy?

Průběh soutěže

Přihlašování

Přihlásit svůj projekt může jednotlivec i organizace, která je buďto vlastníkem, investorem, realizátorem nebo projektantem projektu. Pokud nejste vlastník pozemku, je potřeba připojit i souhlas majitele pozemku.

Editace a zveřejnění přihlášek

Do 22. března je možné rozepsané i odeslané přihlášky editovat. Po uzavření přihlašování na webu 30. března 2019 zveřejníme seznam všech řádně přihlášených projektů.

Rozhodování poroty

Odborná porota přihlášky pečlivě prozkoumá. Projekty osobně navštíví a vybere z nich nejpozději do 31. července 2019 finálové projekty, které si už můžou být jistí svým místem v prestižní Adapterra databázi.

Hlasování veřejnosti

Nejlepší projekty jsou zařazeny do Adapterra databáze a stávají se inspiračním zdrojem dalších realizátorů. Navíc jsou automaticky zařazeny do online hlasování, ve kterém hlasuje o nejlepší adaptační opatření široká veřejnost.

Vyhlášení a konference

4. listopadu 2019 je kromě slavnostního vyhlášení výsledků soutěže také konference zaměřená na adaptace na změny klimatu. Účastníci konference se seznámí se soutěžními opatřeními formou výstavy a obdrží o nich tištěný sborník.

Zajímají vás podrobná pravidla?
Podívejte se na ně v pdf.

Podrobné podmínky soutěže