Volná krajina
Video: Radovan Kramář

Kozmické ptačí louky

Příroda dnešních Kozmických ptačích luk to měla v sedmdesátých letech minulého století těžké. Krajina byla odvodněna a terén srovnán, aby se dal jednoduše obhospodařovat. Dnes zde díky obnově původní říční krajiny najdeme opět tůně a pestré kvetoucí louky, které jsou vyhledávaným domovem hlavně pro ptáky, obojživelníky i chráněnné rostliny.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Kozmické ptačí louky fungují jako “houba": dokáží v krajině účinně zadržet vodu. Pomáhají nejen v období sucha, ale i při jarním tání, deštích a možných záplavách. Mokřady navíc efektivně pomáhají vyrovnávat teplotu v oblasti. Díky postupnému uvolňování vody umožňují květnaté louky v obdobích sucha život nejen v mokřadu, ale i jeho okolí. Opět zde zahlédnete ptáky jako čejku chocholatou, břehouše černoocasého nebo hohola severního, řadu obojživelníků a bzučící hmyz. Mokřady tak zvyšují hodnotu místní kulturní krajiny.
 
Jak to funguje
Už v první etapě na jaře 2014 tvořila vodní hladina 35-40 % ze 13 hektarů Kozmických ptačích luk. Součástí přestavby byly i tůně určené mimo jiné pro kuňky obecné, blatnice skvrnité a čolky velké, kteří dnes v lokalitě nacházejí velmi vhodná stanoviště. Dříve neohleduplný pokos trávy byl přizpůsoben potřebám modrásků i bahňáků. Pro vzdělávací i rekreační účely byla vybudována ptačí pozorovatelna, díky které návštěvníci neruší klid opeřenců.

V průběhu zimy mezi lety 2017 a 2018 prošly louky druhou etapou úprav. Bylo vytvořeno celkem jedenáct vodních objektů různých hloubek, velikostí a s pozvolným sklonem břehů. Soustava pravidelně zaplavovaných tůní z potoka Přehyně a stálých vodních ploch navazuje na první etapu a hned v pilotní sezóně zde zahnízdila řada druhů ptáků. Nové tůně využily i ropuchy zelené nebo skokani. Mokřadní plocha dnes dosahuje 52 hektarů.

S ohledem na regeneraci stávajících podmáčených ploch chystá společnost třetí etapu, která se od předešlých odlišuje, protože umožní přirozený rozliv vody do luk. Podpoří bohatou mokřadní květenu a otevře širokou potravní nabídku pro bahňáky, kteří svými dlouhými zobáky vypichují potravu z vlhké zeminy.
 
Původní stav
V sedmdesátých letech minulého století proběhlo na Hlučínsku rozsáhlé odvodnění a srovnání terénu. Tok řeky byl odkloněn. Vysušení území sice vytvořilo pravidelný zdroj sena, ale původní plán přeměnit louky na ornou půdu zkrachoval. Postupným znehodncením území byly louky ochuzené o orchidej prstnatec májový a další druhy. Příčinou bylo hnojení, mulčování, nevhodně načasované sekání trávy nebo výsadba smrků. Kozmické louky také dříve patřily k významným hnízdištím břehouše černoocasého. Před odvodněním v lokalitě hnízdily také bekasiny otavní a vodouši rudonozí.
 
Údržba
Údržba zahrnuje dvě seče trávy, které jsou naplánované šetrně s ohledem nejen na rostliny a hmyz, ale také na hnízdící ptáky. Náklady na seče se pohybují okolo 120 tisíc korun ročně.
 
Proč to není jinak
Lokalita je jedinečná svým umístěním a současný charakter provedených úprav odpovídá historickému stavu 100 let zpět, kdy krajina byla mnohem více funkční a harmonická. Proto zástupci Semix Pluso nezvolili jinou variantu.
 
Největší výzvy a překážky
Největší překážkou bylo počasí, protože budování tůní je možné pouze při tuhé zimě a mrazivých dnů moc nebylo. Po příchodu mrazivých dnů proto pracovníci trávili čas v lokalitě ve dne i v noci, aby vše stihli.
 
Zkušenosti z provozu
V pozitivním smyslu Semix Pluso překvapilo, jak rychle se do nově vytvořeného biotopu nastěhovali ptáci a jejich druhová pestrost. S čím nepočítali, ale stalo se milým překvapením, byl objev 22 druhů vážek.
 
Kolik to stálo
Vybudování Kozmických ptačích luk bylo časově a finančně náročné. Lokalita nevznikala jako státní ochrana přírody, ale z popudu jednotlivce – Kamila Lisala ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Ochránce. Celkové náklady dosahují 28 milionů korun.

Projekt byl financován z vlastních zdrojů, společností Semix Pluso, také z evropského Operačního programu životního prostředí, Programu péče o krajinu a Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí.

Ptačí pozorovatelna vznikla za finanční podpory Net4Gas, Českého svazu ochránců přírody a společnosti Semix Pluso.

Revitalizace vodních prvků Biodiverzita Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Kozmice u Hlučína, okres Opava
Realizace:
2006 - současnost
Autor:
Ing. Kamil Lisal
Zhotovitel:
ZO ČSOP Ochránce
Investor:
Ing. Kamil Lisal, Semix Pluso s r.o., Fondy MPŽ, EU, ČSOP, Net4Gas
Kontakt:
Ing. Michal Čižmár
cizmarhaha.@semix.cz
„Unikátní projekt na velké rozloze s perspektivou dalšího rozšiřování, skvělou prací s veřejností, a prokazatelně pozitivním vlivem na přírodu.“
Ing. Vlastimil Karlík
Odborný porotce soutěže
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy
LIFE TreeCheck

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz

© 2019 | Nadace Partnerství