Volná krajina
Video: Radovan Kramář

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Intenzivně využívaná orná půda, kam až oko dohlédne. Na Zálúčí nedaleko vesničky Blatnička na jižní Moravě už ne. Dnes tam uvidíte pole, která křižují aleje stromů a zatravněné kvetoucí pásy. Voda se díky nim lépe zasakuje a neodtéká bez užitku pryč, úrodná půda je chráněna před odnosem vodní nebo větrnou erozí a pole zároveň viditelně ožila. Slyšet je bzukot včel a křikot čejek, v dálce se prohánějí zajíci, zahlédnout můžete i volavku, která si sem pro hraboše odskočila z nedalekého rybníka.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Zatravněné pásy slouží k zasakování srážkové vody, která na ně dopadne z nebe nebo steče z okolních polí. Díky tomu dochází k doplnění půdní vláhy a zásob vody v podzemí. Zpomaluje se tak rychlý odtok vody do Bozatinského potoka nebo blízké závlahové nádrže Blatnička. Stejně to funguje i se sněhovými srážkami. Kromě sucha si území dokáže lépe poradit i s přívalovými srážkami a vodní a větrnou erozí. Hluboce kořenící stromy - duby, hrušně, kaštanovníky - se navíc umí dostat k podzemním zdrojům vody, kterou následně převádí do koruny a výparem zlepšují mikroklima pro okolní zemědělské hospodářství.
 
Jak to funguje
Celých 65 hektarů scelené zemědělské monokultury bylo v roce 2015 rozděleno na menší plochy. V území se nyní střídá pestrá směs způsobů hospodaření. Najdete zde ornou půdu, kterou obhospodařují různí majitelé, nenáročné krajinotvorné sady, hrušňové aleje doplněné dřínem obecným, vrbovými a trnkovými remízky. Autor projektu založil v území i zatravněné pásy s rozličnými druhy rostlin, meze a polní úhory. Na části krajiny jsou i ekologické produkční sady.

Rozdělení nepřerušovaného lánu orné půdy na části menší než 10 hektarů přispělo k lepší prostupnosti krajiny a snížení vodní i větrné eroze. Obnova přírodní krajinné struktury zvýšila celkovou ekologickou stabilitu krajiny. Už po 3 letech si místo oblíbila zvířata jako skřivan polní a zajíc polní. Pro laickou veřejnost majitel organizuje komentované procházky hrušňovými sady a jarní procházky v rámci Víkendu otevřených zahrad. Vzdělávací a výchovný význam má symbolické sázení stromků dětmi. V rámci akce Jedna kytka na celý život byl na podzim 2018 založen Sad zamilovaných.
 
Původní stav
Podle archivních leteckých snímků hospodařili v Zálúčí mezi Bozatinským potokem a závlahovou nádrží Blatnička různí vlastníci na drobných políčkách. V době kolektivizace byla scelena do rozsáhlých monokultur orné půdy. Těsně před výsadbou alejí a tvorbou zatravněných pásů nájemce pozemků využíval území k intenzivnímu polnímu hospodaření se všemi průvodními negativními jevy, jako je utužování půdy, ničení půdního života nebo úbytek přirozených živin. Oblast trpěla vodní i větrnou erozí a silnými vysušujícími větry.
 
Údržba
Vysazeným dřevinám zajiští majitel Martin Smetana výchovný řez a přiměřené oplocení až do doby, kdy již nebudou hrozit škody zvěří. Zavedl postupnou seč trávy a do budoucna počítá s pastvou zvířat. Část travního porostu zůstává a je vyhledávaná zejména zajíci a srnkami.

Náklady na údržbu jsou marginální v porovnání s prvotními náklady na založení. Údržbu travních porostů zemědělec financuje z dotačního titulu Jednotná platba na plochu (SAPS) a do budoucna z prodeje extenzivně vypěstovaného ovoce.
 
Proč to není jinak
Obec v rámci plánu společných zařízení v zájmovém území neplánovala žádná opatření s podobným cílem. Opatření tak vhodně doplňuje síť obdobných aktivit, ke kterým přistoupila obec Blatnička v jiné části katastru nebo které provedly přilehlých katastrálních území.
 
Největší výzvy a překážky
Území muselo projít komplexní pozemkovou úpravou. Výhodou byl zánik nájemních smluv a možnost okamžité realizace. Další fáze komplikují nově uzavřené nájemní smlouvy, které je nutné nejdřív vypovědět. Většinou se jedná o 1-5letou výpovědní lhůtu.
 
Zkušenosti z provozu
Příjemným překvapením bylo, když spřátelený zemědělec přijel se svou technikou připravit pozemek na výsadbu bez nároku na odměnu jen proto, že se mu projekt zalíbil. Vlastník přitom počítal s tím, že za poskytnutou službu dostane řádně zaplaceno.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady Martin Smetana nevypočítal, avšak zahrnovaly jak vlastní zdroje, dary, dobrovolnické brigády, tak i částečně finance z dotačního Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) Ministerstva životního prostředí.

Zemědělská krajina Biodiverzita Extrémní vítr Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho Eroze půdy 

Lokalita:
Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín
Realizace:
10/2015 – dosud
Autor:
Martin Smetana
Zhotovitel:
Martin Smetana
Investor:
Martin Smetana
Kontakt:
Martin Smetana
adapterrahaha.@farmablatnicka.eu
„Projekt je nejen ukázkou zodpovědného a uvědomělého přístupu k hospodaření na zemědělské půdě, ale je zajímavý také zapojením veřejnosti, osvětou a propagací pozitivního vztahu k zemědělské krajině. Projekt je příkladem, jak lze přeměnit zemědělskou monokulturu v pestrou a odolnou krajinu.“
Mgr. Zuzana Rajchlová
Odborný porotce soutěže
logo NP

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Adaptační projekty Nadace Partnerství

Adapterra
Otevřená zahrada
Strom roku
Zelené oázy
LIFE TreeCheck

Kontaktní údaje

Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
IČ: 457 73 521

adapterra@nadacepartnerstvi.cz

© 2019 | Nadace Partnerství