Volná krajina
Video: Radovan Kramář

Obnova krajiny na Zálúčí u Blatničky

Intenzivně využívaná orná půda, kam až oko dohlédne. Na Zálúčí nedaleko vesničky Blatnička na jižní Moravě už ne. Dnes na Farmě Blatnička uvidíte pole, která křižují aleje stromů a zatravněné kvetoucí pásy. Voda se díky nim lépe zasakuje a neodtéká bez užitku pryč, úrodná půda je chráněna před odnosem vodní nebo větrnou erozí a pole zároveň viditelně ožila. Slyšet je bzukot včel a křikot čejek, v dálce se prohánějí zajíci, zahlédnout můžete i volavku, která si sem pro hraboše odskočila z nedalekého rybníka.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Zatravněné pásy slouží k zasakování srážkové vody, která na ně dopadne z nebe nebo steče z okolních polí. Díky tomu dochází k doplnění půdní vláhy a zásob vody v podzemí. Zpomaluje se tak rychlý odtok vody do Bozatinského potoka nebo blízké závlahové nádrže Blatnička. Stejně to funguje i se sněhovými srážkami. Kromě sucha si území dokáže lépe poradit i s přívalovými srážkami a vodní a větrnou erozí. Hluboce kořenící stromy - duby, hrušně, kaštanovníky - se navíc umí dostat k podzemním zdrojům vody, kterou následně převádí do koruny a výparem zlepšují mikroklima pro okolní zemědělské hospodářství.
 
Jak to funguje
Celých 65 hektarů scelené zemědělské monokultury bylo v roce 2015 rozděleno na menší plochy. V území se nyní střídá pestrá směs způsobů hospodaření. Najdete zde ornou půdu, kterou obhospodařují různí majitelé, nenáročné krajinotvorné sady, hrušňové aleje doplněné dřínem obecným, vrbovými a trnkovými remízky. Autor projektu založil v území i zatravněné pásy s rozličnými druhy rostlin, meze a polní úhory. Na části krajiny jsou i ekologické produkční sady.

Rozdělení nepřerušovaného lánu orné půdy na části menší než 10 hektarů přispělo k lepší prostupnosti krajiny a snížení vodní i větrné eroze. Obnova přírodní krajinné struktury zvýšila celkovou ekologickou stabilitu krajiny. Už po 3 letech si místo oblíbila zvířata jako skřivan polní a zajíc polní. Pro laickou veřejnost majitel organizuje komentované procházky hrušňovými sady a jarní procházky v rámci Víkendu otevřených zahrad. Vzdělávací a výchovný význam má symbolické sázení stromků dětmi. V rámci akce Jedna kytka na celý život byl na podzim 2018 založen Sad zamilovaných.
 
Původní stav
Podle archivních leteckých snímků hospodařili v Zálúčí mezi Bozatinským potokem a závlahovou nádrží Blatnička různí vlastníci na drobných políčkách. V době kolektivizace byla scelena do rozsáhlých monokultur orné půdy. Těsně před výsadbou alejí a tvorbou zatravněných pásů nájemce pozemků využíval území k intenzivnímu polnímu hospodaření se všemi průvodními negativními jevy, jako je utužování půdy, ničení půdního života nebo úbytek přirozených živin. Oblast trpěla vodní i větrnou erozí a silnými vysušujícími větry.
 
Údržba
Vysazeným dřevinám zajiští majitel Martin Smetana výchovný řez a přiměřené oplocení až do doby, kdy již nebudou hrozit škody zvěří. Zavedl postupnou seč trávy a do budoucna počítá s pastvou zvířat. Část travního porostu zůstává a je vyhledávaná zejména zajíci a srnkami.

Náklady na údržbu jsou marginální v porovnání s prvotními náklady na založení. Údržbu travních porostů zemědělec financuje z dotačního titulu Jednotná platba na plochu (SAPS) a do budoucna z prodeje extenzivně vypěstovaného ovoce.
 
Proč to není jinak
Obec v rámci plánu společných zařízení v zájmovém území neplánovala žádná opatření s podobným cílem. Opatření tak vhodně doplňuje síť obdobných aktivit, ke kterým přistoupila obec Blatnička v jiné části katastru nebo které provedly přilehlých katastrálních území.
 
Největší výzvy a překážky
Území muselo projít komplexní pozemkovou úpravou. Výhodou byl zánik nájemních smluv a možnost okamžité realizace. Další fáze komplikují nově uzavřené nájemní smlouvy, které je nutné nejdřív vypovědět. Většinou se jedná o 1-5letou výpovědní lhůtu.
 
Zkušenosti z provozu
Příjemným překvapením bylo, když spřátelený zemědělec přijel se svou technikou připravit pozemek na výsadbu bez nároku na odměnu jen proto, že se mu projekt zalíbil. Vlastník přitom počítal s tím, že za poskytnutou službu dostane řádně zaplaceno.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady Martin Smetana nevypočítal, avšak zahrnovaly jak vlastní zdroje, dary, dobrovolnické brigády, tak i částečně finance z dotačního Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) Ministerstva životního prostředí.

Zemědělská krajina Biodiverzita Extrémní vítr Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho Eroze půdy 

Lokalita:
Zálúčí u Blatničky, okres Hodonín
Realizace:
10/2015 – dosud
Autor:
Martin Smetana
Zhotovitel:
Martin Smetana
Investor:
Martin Smetana
Kontakt:
Martin Smetana
adapterrahaha.@farmablatnicka.eu
„Projekt je nejen ukázkou zodpovědného a uvědomělého přístupu k hospodaření na zemědělské půdě, ale je zajímavý také zapojením veřejnosti, osvětou a propagací pozitivního vztahu k zemědělské krajině. Projekt je příkladem, jak lze přeměnit zemědělskou monokulturu v pestrou a odolnou krajinu.“
Mgr. Zuzana Rajchlová
Odborný porotce soutěže
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.